Registracija

novih članova i simpatizera
Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja "Horizont 2024"

Osnovni podaci

Muški Ženski

Kontakt podaci

Ostali podaci

Da Ne

* Odaberite željeni tip registracije (član/simpatizer):
Član
Simpatizer

Član Saveza: Pravno ili fizičko lice sa pravom i obavezama definisanim Statutom Saveza.
Simpatizer Saveza: Pravno ili fizičko lice, koje podržava i afirmiše ciljeve i aktivnosti Saveza.